Regnbågen - starten på ett livslångt lärande

Våra utvecklingssmål under läsår 2023-2024
 


Hållbar utveckling: Vårt mål är att utifrån FN:s globala mål och Grön Flagg ge varje barn förutsättningar att bygga hållbara dimensioner såväl sociala som till natur, miljö och samhälle (social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, ekologisk/miljömässig hållbarhet)
 
Estetiska uttrycksformer: Vårt mål är att ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi, föreställningsförmåga, självkänsla och tillit till sin egen förmåga genom olika estetiska uttrycksformer. (Med tyngdpunkt på drama, rörelse, sång, musik och dans).

                                                   
Regnbågens utbildning grundar sig i förskolans läroplan, Lpfö18,
De yngsta barnens läroplan samt Barnkonventionen.
Se länk