Regnbågen - starten på ett livslångt lärande

Våra fördjupningsmål under läsår 2022-2023
 


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utforska teknik och matematikens grundläggande egenskaper. Att få en utvecklad förståelse att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar i vardagen.
 
Förskolan ska ge varje barn möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer, för att utveckla fantasi, föreställningsförmåga, självkänsla och tillit till sin egen förmåga. 
 
Förskolan ska ge varje barn möjligheter att utveckla kunskap om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling såväl ekonomisk och social som miljömässig.

                                                   
 Regnbågens förskolas arbete grundar sig i förskolans läroplan,
Ur Lpfö-18

(se länk)